རང་ལྗོངས་ཀྱི་སྤྱི་ལོ༢༠༢༠ལོའི་ནོར་སྲིད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར༢༡༤༨.༢ཟིན།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2021-01-21

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

གསར་འགོད་པར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན།  སྤྱི་ལོ ༢༠༢༠ ལོར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིམ་པ་འདི་གའི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྔོན་རྩིས་གཏོང་སྒོའི་སྤྱི་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༢༡༤༨.༢ ཟིན་ཞིང་།  ལོ་འགོའི་སྔོན་རྩིས་གྲངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ ༡༣༢ ཟིན་གྱི་ཡོད།  དེའི་ནང་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༥༠.༤༤ དང་།  སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༣༢.༩༢  སློབ་གསོའི་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༤༡.༢༡  ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༣.༩༢  རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་ལུས་རྩལ་སྨྱན་སྦྱོར་བཅས་ཀྱི་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༢༡.༨༡  སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་ཞུགས་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༨༤.༨༡  འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་ཐང་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༣༤.༠༧ ནུས་རྒྱུ་བསྲི་ཚགས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༩.༣  གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་གསེབ་དང་སྡེ་ཁུལ་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༤.༠༩  ཞིང་ནགས་ཆུ་བེད་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༡༦.༣༤  འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༢༢༦.༣  ཐོན་ཁུངས་རྩད་འཚོལ་དང་བཟོ་ལས་ཆ་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༡༠.༣༣  ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༠.༣༩  དངུལ་རྩའི་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༡༠.༣༣  རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དང་རྒྱ་མཚོ་གནམ་གཤིས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར .༩༩  སྡོད་ཁང་འགན་སྲུང་གི་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༦  གནོད་འཚེ་འགོག་བཅོས་དང་འཕྲལ་སྡོམ་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༩.༢༨  བུ་ལོན་གྱི་ངོ་འཇལ་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༡༩  སྤྱིར་བཏང་བུ་ལོན་གྱི་སྐྱེད་འཇལ་ཐད་གཏོང་སྒོ་སྒོར་དུང་ཕྱུར༢.༤༢ བཅས་བཏང་ཡོད།།

  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་གསལ་དགའ། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]