སྨར་ཁམས་རྫོང་དུ་བཅའ་སྡོད་མེ་ཟོན་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་གིས་གཤམ་སྤེལ་ལྔའི་བྱེད་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་ནགས་ཚལ་མེ་ཟོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2022-01-16

ནགས་ཚལ་མེ་ཟོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་བཅའ་སྡོད་བྱ་ཡུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་མེ་ཟོན་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཆེད།  ཉེ་ཆར།  ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ནགས་ཚལ་མེ་ཟོན་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་སྨར་ཁམས་རྫོང་དུ་བཅའ་སྡོད་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གིས་སྨར་ཁམས་རྫོང་ནགས་ཚལ་ཅུས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག  སྤྱི་ལོ ༢༠༢༢ ལོའི་སྨར་ཁམས་རྫོང་གི་གཤམ་སྤེལ་ལྔའི་ཞིང་ལས་དམིགས་བསལ་ཐོན་རྫས་འགྲེམས་ཚོང་སྤྱད་དེ།  ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ནགས་ཚལ་མེ་ཟོན་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོའི་ཆེད་དོན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད།

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན།  ད་ཐེངས་ཀྱི་མེ་ཟོན་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོའི་ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་ནང་རིམ་རྩིས་བརྒྱབ་ན།  དྲིལ་བསྒྲགས་དཔྱད་ཡིག་དང་དངོས་ཟོག ༢༡༠༠ ལྷག་ཙམ་སྤྲད་པ་དང་།  སློབ་གསོ་ཐོབ་མཁན་མང་ཚོགས་མི་ཐེངས ༡༨༠༠ ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཡོད།།

  ༼  ཡིག་བསྒྱུར་ཚེ་སྒྲོན། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]