ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ཉི་འོད་བཀྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་གཏོང་རྒྱུ།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་དང་སྐར་མ་ལྔ་ནས་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་བར་གཏོང་རྒྱུའི་ཞིང་འབྲོག་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ལོ་གསར་ཚེས་གཉིས་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ཉི་འོད་བཀྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་གཏོང་རྒྱུ།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་སྐར་མ་ལྔ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་བར་གཏོང་རྒྱུའི་ཞིང་འབྲོག་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་བར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ལོ་གསར་ཚེས་གསུམ་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ཉི་འོད་བཀྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་གཏོང་རྒྱུ།

ལོ་གསར་ཚེས་ལྔ་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་སྙན་དབྱངས་ཕོ་ཉའི་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་སྐར་མ་ལྔ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་བར་གཏོང་རྒྱུའི་ཞིང་འབྲོག་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་བར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ལོ་གསར་ཚེས་དྲུག་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་སྙན་དབྱངས་ཕོ་ཉའི་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ལོ་གསར་ཚེས་བདུན་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་སྙན་དབྱངས་ཕོ་ཉའི་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་སྐར་མ་ལྔ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་བར་གཏོང་རྒྱུའི་ཞིང་འབྲོག་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་བར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ནས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་བར་གཏོང་རྒྱུའི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ལོ་གསར་ཚེས་བདུན་ཕྱི་མ་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་སྙན་དབྱངས་ཕོ་ཉའི་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན།

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་བཞི་དང་ཕྱེད་ཀའི་བར ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ཉི་འོད་བཀྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་གཏོང་རྒྱུ།

ལོ་གསར་ཚེས་གཉིས་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་སྐར་མ་བཅུ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་སྐར་མ་བཞི་བཅུའི་བར་གྱི་དེ་རིང་གི་དོན་གནད་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཞི་དང་ཕྱེད་ཀའི་བར ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ཉི་འོད་བཀྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་གཏོང་རྒྱུ།

ལོ་གསར་ཚེས་གསུམ་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་དང་སྐར་མ་བཅུ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་དང་སྐར་མ་བཞི་བཅུའི་བར་གྱི་བུད་མེད་ལམ་སྒྲོན་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཞི་དང་ཕྱེད་ཀའི་བར ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ཉི་འོད་བཀྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་གཏོང་རྒྱུ།

ལོ་གསར་ཚེས་ལྔ་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་སྐར་མ་བཅུ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་སྐར་མ་བཞི་བཅུའི་བར་གྱི་དེ་རིང་གི་དོན་གནད་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀའི་བར་གྱི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ལོ་གསར་ཚེས་དྲུག་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་དང་སྐར་མ་བཅུ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་དང་སྐར་མ་བཞི་བཅུའི་བར་གྱི་བུད་མེད་ལམ་སྒྲོན་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ལོ་གསར་ཚེས་བདུན་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་སྐར་མ་བཅུ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་སྐར་མ་བཞི་བཅུའི་བར་གྱི་དེ་རིང་གི་དོན་གནད་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

ཉིན་གུང་གི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀའི་བར་གྱི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལེ་ཚན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

གནམ་གང་ཉིན།

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཡོད་པའི་ལོ་གསར་གྱི་དགོང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེའི་གཟིག་མོ་བའི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་རྒྱུ།

ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པར ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་ཞོགས་པའི་སྙན་དབྱངས།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པར ༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དགོང་ཚོགས་སྐྱར་གཏོང་བྱེད་རྒྱུ།

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སྐར་མ་དྲུག་གི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི ༢༠༡༤ ལོ།

ལོ་གསར་ཚེས་གཉིས་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ༢༥ཡི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི ༢༠༡༤ ལོ།

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ ༤༣ གྱི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༢༠༡༤ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དགོང་ཚོགས།

ལོ་གསར་ཚེས་གསུམ་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ ༢༥ ཡི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༢༠༡༤ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དགོང་ཚོགས།

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སྐར་མ ༠༧ གྱི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་ཞོགས་པའི་སྙན་དབྱངས།

ལོ་གསར་ཚེས་ལྔ་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སྐར་མ ༡༩ ཡི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་ཞོགས་པའི་སྙན་དབྱངས།

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ ༥༢ ཀྱི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི ༢༠༡༤ ལོ།

ལོ་གསར་ཚེས་དྲུག་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ ༤༠ ཡི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི༢༠༡༤ལོ།

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སྐར་མ ༠༧ གྱི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༢༠༡༤ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དགོང་ཚོགས།

ལོ་གསར་ཚེས་བདུན་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ ༥༠ ཡི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༢༠༡༤ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དགོང་ཚོགས།

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སྐར་མ ༠༦ གི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་ཞོགས་པའི་སྙན་དབྱངས།

ལོ་གསར་ཚེས་བདུན་ཕྱི་མ་ཉིན།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སྐར་མ ༢༠ ཡི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་ཞོགས་པའི་སྙན་དབྱངས།

དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་དང་སྐར་མ ༡༠ ཡི་ཐོག ༢༠༡༣ ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་ལེ་ཚན་སྙིང་བསྡུས།

དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་དང་སྐར་མ ༥༥ ཡི་ཐོག་༢༠༡༣ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་ལེ་ཚན་སྙིང་བསྡུས།

དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སྐར་མ ༠༦ གི་ཐོག་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི ༢༠༡༤ ལོ།

 • མཚུར་ཕུ་དགོན་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ལ་བསུ་བ...
 • བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་རིང་དམིགས་བསལ་ལ...
 • ལོ་གསར་པའི་བསུ་མ། དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་ཁ་...
 • ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་པ་དང་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤི...
 • ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་ཡིག་གཟ...
  སྤྱི་ཚེས ༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཡིག་གཟུགས་མཁས་ཅན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས། རང་ལྗོངས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་མཁས...
  ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱིས་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལོན་པའི་སྒོར་གཞས་འཁྲབ་ནས་ལོ་གསར་དག...
  ལྷ་ས་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ཀྱི་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་གིས་ཞི་མཐུན་གྱི་དུས་...
  བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་རིང་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཉི་འོད་བཀྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ...
  ལས་དོན་རུ་ཁག་དང་མང་ཚོཌ་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ལོ་གསར་བསུ་བའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།
  རང་ལྗོངས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁྲོམ་རའི་ཐོག་གི་དངོས་ཟོག་སྣེ་ཁ་མང་ལ་གོང་ཚད་བརྟན་པོ་ཡ...
  བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་མཚན་ཚོགས། ༠༡
  བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་མཚན་ཚོགས། ༠༢
  བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་མཚན་ཚོགས། ༠༣
  བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་མཚན་ཚོགས། ༠༤
 • བོད་ཀྱི་ལོ་གསར།
  སྤྱིར་ལོ་གསར་ནི་ལོ་རྙིང་ལས་སྡོམ་གྱི་འགྲུབ་སྟོན་ཞིག་ཡིན་ལ། ལོ་གསར་སྟ་གོན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཀྱང་རེད། ད་དུང་བོད་ལ་མཚོན་ན་ལོ་གཅིག་གི་ནང་གི་ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་རིང་ཤོས་དེའང་ཆགས་ཡོད། གསལ་བོ་ཞིག་བརྗོད་དཀའ་མོད། གཅིག་བྱས་ན་འཛམ་གླིང་རིལ་མོ་འདིའི་སྒང་གི་དུས་སྟོན་རིང་ཤོས་དང་རྒྱས་ཤོས་དེའང་